Συμβουλευτική νομική

Σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς ασκείται συμβουλευτική νομική υποστήριξη και συνεννόηση με τους αντιδίκους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη , προς όφελος του πελάτη, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και δύσκολη οικονομικά στις μέρες μας προσφυγή στα Δικαστήρια.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τραπεζικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

Οικογενειακό / Κληρονομικό δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Συμβουλευτική νομική