Οικογενειακό / Κληρονομικό δίκαιο

Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση προκειμένου να προβαίνει στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση οικογενειακών διαφορών. Με σεβασμό προς του εντολείς μας ξεκινάμε πάντα επιδεικνύοντας συμβιβαστικό πνεύμα και επιδιώκοντας την βέλτιστη λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επίσης αναλαμβάνει την διαδικασία δηλώσεων και αποδοχής κληρονομιών, την σύνταξη διαθηκών, την έκδοση κληρονομητηρίου, την δημοσίευση διαθηκών καθώς και την άσκηση αγωγών περί κλήρου, ακύρωση διαθήκης, προσβολή νομίμου μοίρας.

 • Διαζύγιο (συναινετικό/με αντιδικία)
 • Διατροφές
 • Επιμέλεια ανηλίκων – δικαίωμα επικοινωνίας
 • Υιοθεσία – Προσβολή πατρότητας
 • Κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση
 • Αποποίηση – απόδοση κληρονομιάς
 • Κληρονομητήρια
 • Διαθήκες
 • Αγωγές νόμιμης μοίρας
 • Μέμψη αστόργου δωρεάς
 • Διανομή κληρονομητέας περιουσίας

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τραπεζικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

Οικογενειακό / Κληρονομικό δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Συμβουλευτική νομική