Χορήγηση απαλλαγής φόρου εισοδήµατος λόγω αναπηρίας (Συνήγορος του Πολίτη)
Πολίτης κατήγγειλε την απόρριψη απαλλαγής φόρου εισοδήµατος λόγω αναπηρίας, επειδή η αρµόδια ∆.Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτή την Απόφαση της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Ι.Κ.Α., µε την οποία ωστόσο διαπιστώθηκε η δια [...]
Read More
Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης (Εγκύκλιος)
Διευκρινίσεις για την εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής (ενδικοφανούς ή δικαστικής) από την ΑΑΔΕ. Με την ΠΟΛ. 1180/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά [...]
Read More
Πρόσφατα Άρθρα