Αμοιβή δικηγόρου

Οι κατώτατες αμοιβές των δικηγόρων για κάθε είδους παροχής νομικής βοήθειας καθορίζονται με νόμους κάθε φορά. Ο τελευταίος νόμος που ισχύει, ο Ν. 4194/2013 ο οποίος τροποποίησε τον Κώδικα Δικηγόρων, ορίζει τις κατώτατες αμοιβές των Δικηγόρων τόσο για τις δικαστικές πράξεις (παραστάσεις σε δικαστικές διαδικασίες) όσο και για τις εξωδικαστικές πράξεις. Οι αμοιβές αυτές θεωρούνται οι κατώτερες δυνατές, ενώ ο Δικηγόρος και ο πελάτης μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους μόνο υψηλότερη, και ποτέ χαμηλότερη αμοιβή από αυτές.
Σύμφωνα με τον Κώδικα των Δικηγόρων, η καταβολή αμοιβής στους Δικηγόρους, ακόμη και για την παροχή νομικών συμβουλών, είναι υποχρεωτική και ανέρχεται σε ποσό 80 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., οπότε ναι, θα πρέπει να καταβάλλετε την νόμιμη αμοιβή στον Δικηγόρο σας, ακόμη και για την παροχή νομικών συμβουλών, και στην περίπτωση που του αναθέσετε την υπόθεσή σας, να ζητήσετε να αφαιρεθεί το ποσό αυτό από την συνολική αμοιβή του για την διεκπεραίωση της υπόθεσης.

Υποθέσεις

Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, έχει διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει ακόμη και για όμοια υπόθεση που αφορά το ίδιο πρόσωπο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Συνεπώς δεν μπορεί ποτέ δύο υποθέσεις με το ίδιο αντικείμενο που αφορούν διαφορετικά πρόσωπα, ή το ίδιο πρόσωπο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, να έχουν την ίδια έκβαση, καθώς όλες οι υποθέσεις κρίνονται πάντοτε στις λεπτομέρειες, οι οποίες πάντα διαφέρουν για διαφορετικά πρόσωπα.
Καταρχήν αυτόν που σας εμπνέει εμπιστοσύνη. Συμβαίνει πολλές φορές ένα νομικό ζήτημα να έχει διαφορετικές λύσεις, οι οποίες και οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Ο κάθε Δικηγόρος σας προτείνει κάποια λύση βάσει των γνώσεων του, της προηγούμενης εμπειρίας του και βάσει όσων έχετε συζητήσει. Οπότε να βεβαιώνεστε κάθε φορά ότι έχετε δώσει μια λεπτομερέστατη περιγραφή της υπόθεσής σας (πολλές φορές η λεπτομέρεια κάνει την διαφορά!) και ότι έχετε εξηγήσει με σαφήνεια ποιο ακριβώς αποτέλεσμα αναμένετε από την επίλυση του ζητήματος, όπως και να απαιτείτε πάντα από τον Δικηγόρο σας να σας παρουσιάσει με λεπτομέρεια τις δυσκολίες που πιθανώς αναμένει να αντιμετωπίσει από την επίλυση του νομικού ζητήματος.

Δικόγραφο / Εξώδικη Δήλωση / Διοικητικό Έγγραφο

Κατ’ αρχήν να ενημερώσετε τον Δικηγόρο σας όσο το δυνατόν συντομότερα για το είδος του εγγράφου που παραλάβατε, την φύση της υπόθεσης που αφορά και την ημερομηνία που το παραλάβατε, καθώς η πλειοψηφία των εγγράφων που κοινοποιούνται, υπόκεινται σε προθεσμίες κατά τις οποίες θα πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αλλιώς αυτά ενδέχεται να παραγραφούν, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να τα ασκήσετε πλέον.

Εκπροσώπηση

Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε την ανάθεση της υπόθεσής σας σε διαφορετικό Δικηγόρο από τον παρόντα Δικηγόρο σας. Για να το πράξετε αυτό νόμιμα, οφείλετε να καταβάλετε στον Δικηγόρο σας την συμφωνηθείσα αμοιβή του, να παραλάβετε όλα τα έγγραφα του φακέλου σας και να ζητήσετε από τον Δικηγόρο σας την σύνταξη βεβαίωσης ολοσχερούς ικανοποίησης των απαιτήσεων και των δύο πλευρών, άλλως πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, ούτως ώστε ο νέος σας Δικηγόρος να είναι διασφαλισμένος ότι δεν έχετε καμία εκκρεμότητα με τον προηγούμενο συνάδελφό του προκειμένου να αναλάβει την υπόθεσή σας.

Ρωτήστε μας