Τομείς εξειδίκευσης

Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις σημαντικοί. Ο κάθε πελάτης τράπεζας χρειάζεται τη συμβουλευτική υπηρεσία ενός δικηγόρου σχετικώς με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει έναντι της τράπεζας. Το τραπεζικό δίκαιο δεν ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις του χρηματοδότη και του λήπτη της χρηματοδότησης, αλλά και κάθε πράξη/σύμβαση οικονομικής συναλλαγής με τη μεσολάβηση τράπεζας.
Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις για τα παρακάτω τραπεζικά θέματα:

• Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά
• Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων
• Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί
• Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων
• Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση
• Επενδυτικές συμβάσεις – επενδύσεις με τη μεσολάβηση τράπεζας
Το γραφείο μας ασχολείται με πλειάδα υποθέσεων του εμπορικού δικαίου προσφέροντας τη νομική υποστήριξη νομικών και φυσικών προσώπων για θέματα που ανακύπτουν σε καθημερινό επίπεδο απαντώντας διεξοδικά , στα ερωτήματά τους.

• Σύσταση – λύση εταιριών (ΟΕ, ΕΕ,ΙΚΕ,ΕΠΕ, ΑΕ)
• Τροποποίηση καταστατικού
• Κατοχύρωση σημάτων – ευρεσιτεχνίας
• Πνευματική ιδιοκτησία
• Αθέμιτος ανταγωνισμός
• Συμβάσεις
Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση προκειμένου να προβαίνει στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση οικογενειακών διαφορών. Με σεβασμό προς του εντολείς μας ξεκινάμε πάντα επιδεικνύοντας συμβιβαστικό πνεύμα και επιδιώκοντας την βέλτιστη λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επίσης αναλαμβάνει την διαδικασία δηλώσεων και αποδοχής κληρονομιών, την σύνταξη διαθηκών, την έκδοση κληρονομητηρίου, την δημοσίευση διαθηκών καθώς και την άσκηση αγωγών περί κλήρου, ακύρωση διαθήκης, προσβολή νομίμου μοίρας.

• Διαζύγιο (συναινετικό/με αντιδικία)
• Διατροφές
• Επιμέλεια ανηλίκων – δικαίωμα επικοινωνίας
• Υιοθεσία – Προσβολή πατρότητας
• Κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση
• Αποποίηση – απόδοση κληρονομιάς
• Κληρονομητήρια
• Διαθήκες
• Αγωγές νόμιμης μοίρας
• Μέμψη αστόργου δωρεάς
• Διανομή κληρονομητέας περιουσίας
Το γραφείο μας ασχολείται με πλειάδα υποθέσεων του αστικού δικαίου προσφέροντας τη νομική υποστήριξη νομικών και φυσικών προσώπων για θέματα που ανακύπτουν σε καθημερινό επίπεδο απαντώντας διεξοδικά , στα ερωτήματά τους. Το Ενοχικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει τις ενοχές, τις έννομες δηλαδή σχέσεις, σύμφωνα με τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει να προβεί σε μια πράξη ή σε μια παροχή προς ένα άλλο. Στο Ενοχικό Δίκαιο περιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος της συνηθέστερων και καθημερινών εννόμων σχέσεων όπως αγοραπωλησίες, μισθώσεις, σχέσεις εργασίας, αδικοπραξίες κ.λπ.

• Αγοραπωλησίες
• Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
• Μισθώσεις
• Αγωγές αποζημίωσης για ατυχήματα από αυτοκίνητα.
• Έκδοση Διαταγών πληρωμής
• Νομικός έλεγχος συμβάσεων
• Αγωγές αποζημίωσης
• Μισθώσεις (επαγγελματικής στέγης – κατοικία)
• Πωλήσεις – Δωρεές
• Εργατικές Διαφορές
Σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς ασκείται συμβουλευτική νομική υποστήριξη και συνεννόηση με τους αντιδίκους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη , προς όφελος του πελάτη, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και δύσκολη οικονομικά στις μέρες μας προσφυγή στα Δικαστήρια.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ