Οι νέες διατάξεις για την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (Εγκύκλιος)

24
Νοέ2018

Με την ΠΟΛ. 1213/2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018  σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Σε συνέχεια α) της ΠΟΛ. 1190/12-10-2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες σας οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) περί εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως πιστωτή, στις δίκες του ν. 3869/2010 και β) του υπ’ αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1155760 ΕΞ/22- 10-2018 εγγράφου μας, με το οποίο σας κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθ. 159697/16-10-2018 έγγραφο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιστροφή στις Δ.Ο.Υ. των δικαστικών φακέλων υποθέσεων του ν. 3869/2010 κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις ερμηνευτικές διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Α. Πεδίο εφαρμογής

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται:

α) σε υποθέσεις αιτήσεων που κατατίθενται στο δικαστήριο μετά την 11η/10/2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4569/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), ήτοι από 12/10/2018 και μετά καθώς και

β) σε υποθέσεις αιτήσεων που είχαν ήδη κατατεθεί στο δικαστήριο κατά την 11η/10/2018 και η εκδίκαση των οποίων (κύριας αίτησης) έχει προσδιοριστεί μετά δίμηνο τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή από 12/12/2018 και μετά.

Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω εκκρεμείς υποθέσεις του ν. 3869/2010 οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται ανεξαρτήτως ημερομηνίας συζήτησης του αιτήματος προδικαστικού συμβιβασμού / προσωρινής διαταγής, είτε δηλαδή η συζήτηση αυτή έχει ήδη λάβει χώρα είτε έχει οριστεί εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί έως τις 12/12/2018, είτε έχει οριστεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Β. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του αρμόδιου για την είσπραξη Προϊσταμένου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως προς τη δικαστική εκπροσώπηση του Δημοσίου

Βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018, οι αρμοδιότητες δικαστικής εκπροσώπησης του Δημοσίου, ως πιστωτή, στις δίκες του ν. 3869/2010 κατανέμονται ως εξής:

Εκπροσώπηση από τον αρμόδιο για την είσπραξη προϊστάμενο:

  • συζήτηση για την επικύρωση τυχόν προδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού (άρ. 5 & 7),
  • συζήτηση αιτήματος προσωρινής διαταγής (άρ. 5),
  • συζήτηση αίτησης αναστολής καταδιωκτικών μέτρων (άρ. 6),
  • συζήτηση αίτησης ταχείας διευθέτησης μικροοφειλών στον α΄ βαθμό (άρ. 5α) και
  • συζήτηση αίτησης για δικαστική ρύθμιση χρεών στον α΄ βαθμό (άρ. 8 & 9)

Εκπροσώπηση από το Ν.Σ.Κ.:

  • άσκηση για λογαριασμό του Δημοσίου όλων των ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων που προβλέπονται από γενικές και ειδικές διατάξεις, όπως: αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης προσωρινής διαταγής, αίτηση τροποποίησης ρύθμισης, αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης οριστικής απόφασης, αίτησης έκπτωσης του οφειλέτη από τη ρύθμιση, έφεση και αίτηση αναίρεσης κατά οριστικής απόφασης, (βλ. κατωτέρω στο κεφάλαιο Ε1),
  • εκπροσώπηση του Δημοσίου κατά τη συζήτηση των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, όταν αυτά ασκούνται από άλλο διάδικο (βλ. κατωτέρω στο κεφάλαιο Ε1),
  • (κατ’ εξαίρεση) εκπροσώπηση του Δημοσίου σε κάθε στάδιο της δίκης, σε ειδικές περιπτώσεις υποθέσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα νομικά προβλήματα, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του αρμόδιου προϊσταμένου (βλ. κατωτέρω στο κεφάλαιο Ε2).

Γ. Κοινοποιήσεις

Στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 που διέπονται από τις νέες διατάξεις του ν. 4569/2018 δεν έχουν πλέον εφαρμογή οι οδηγίες που παρασχέθηκαν στο κεφάλαιο Γ της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1036/2016 («Επίδοση της αίτησης στο Δημόσιο»).

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η κοινοποίηση όλων των αιτήσεων και κάθε άλλου δικογράφου ή διαδικαστικού εγγράφου (π.χ. κλήσεις μετά από ματαίωση, κλήσεις για επαναπροσδιορισμό των αιτήσεων κ.λπ.) στο πλαίσιο της δίκης του ν. 3869/2010 καθώς και των εκδιδόμενων επ’ αυτών προσωρινών διαταγών και δικαστικών αποφάσεων γίνονται πλέον, αποκλειστικά, στον αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του αιτούντος Προϊστάμενο Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης.

Σε περίπτωση μη νομότυπης κοινοποίησης δικογράφου, διαδικαστικού εγγράφου ή δικαστικής απόφασης, το έγγραφο παραλαμβάνεται από τη Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο και διαβιβάζεται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία, κρίνεται όμως σκόπιμο να επισημαίνεται στον ενεργούντα την επίδοση/κοινοποίηση το μη νομότυπο αυτής, με επίκληση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4569/2018, καθώς και ο κίνδυνος επέλευσης τυχόν δικονομικών συνεπειών.

Ομοίως, σε περίπτωση περισσότερων αρμόδιων Υπηρεσιών και κοινοποίησης σε μία μόνο εξ αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η παράλειψη κοινοποίησης στις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες, αντίγραφο του κοινοποιηθέντος εγγράφου αποστέλλεται αμελλητί σε αυτές.

Δείτε την ΠΟΛ. 1213/2018.

Πηγή : lawspot.gr

Πρόσφατα Άρθρα
Ημερολόγιο
Ιούνιος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930